Általános Szerződési Feltételek

1. Szerződéskötés

Az áruk internetes áruházban történő megjelenítése jogilag kötelező erejű ajánlatnak nem, csupán nem kötelező erejű, internetes katalógusnak minősül. Az áruk a kosár használatával rendelhetők meg. A kiválasztott árut a „kosárba teszem” gombra kattintva helyezheti el a kosárban. A jobb felső sarokban található, kosarat jelképező piktogramra kattintva a kosárban elhelyezett árukat megtekintheti, módosíthatja a mennyiségüket, és törölheti őket. A vásárlás befejezésekor kattintson a „tovább a pénztárhoz” gombra; a rendelését leadhatja vendékfelhasználóként, de a rendelés leadása közben lehetősége van fiókot regisztrálni, vagy már meglévő fiókba belépni. A megrendelés véglegesítése előtt a a pénztár oldalon ellenőrizheti, hogy nincs-e hibás adat a megrendelésben, és ha van, akkor azt ki is tudja javítani. Végül a „megrendelés” gombra kattintva adhatja le a kosárban elhelyezett termékekre vonatkozó megrendelését. A megrendelés beérkezését követően Ön azonnal kap egy visszaigazolást a megrendelésről, amely azonban a részünkről nem minősül a szerződés elfogadásának. A megrendelés akkor minősül elfogadottnak, ha arról e-mailben visszaigazolást küldünk a végszámlával kártyás vásárlás esetén. Átutalásos fizetési mód esetében a díjbekérő után teljesített átutalás után kiállított végszámla tekintendő elfogadott megrendelésnek.

2. Elállással kapcsolatos tájékoztató

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön élni kíván az elállási jogával, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: info@boodabike.com. Az elállási nyilatkozatban egyértelműen kell nyilatkoznia arról, hogy melyik rendelés, mely termékét/termékeit és milyen okból szeretne visszaküldeni.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának befogadásától számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ide nem értve a fuvarozási költséget. A visszatérítés során függetlenül az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módtól, csak átutalásos módon tudjuk visszatéríteni az ügyletben szereplő összeget. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra vagy a GLS számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének költségeit a vásárló állja.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

3. Az elállási jog kizárása/lejárata:

A szerződéssel kapcsolatos elállási jog nem gyakorolható olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak, romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

5. Szállítás:

Kizárólag az Európai Únió területén vállaljuk az áruk kiszállítását. Az egész kerékpárok kivételével a kiszállítást általában a Packeta végzi. Egészben rendelt kerékpárokat a Maurice & Ward, illetve a Dascher szállítási szolgáltató szállítja. Áruinkat kizárólag kiskereskedelmi mennyiségben és kizárólag a végfelhasználók részére áll módunkban értékesíteni.

6. Szavatosság:

Abban az esetben, ha a kiszállított terméknek látható anyag- vagy gyártási hibája van, ideértve a szállítás során keletkezett sérüléseket, kérjük, hogy a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 14 napon belül közölje velünk az info@boodabike.com címre küldött e-mailben vagy pedig az áru átvételekor a GLS munkatársának. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Kellékszavatossági jogai alapján Ön választása szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozás számára – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba esetén Ön nem jogosult a szerződéstől elállni. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Az áru hibája esetén Ön – választása szerint – a fent meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

7. Szállítási költség:

Az összes, nem egész kerékpárra vonatkozó szállítási költségek magyarországi irányítószám esetén bruttó 800 Ft, egyéb, az Európai Úniós tagállamokba egységesen bruttó 10 EUR.

Az egész kerékpárok esetén a szállítási költség magyarországi irányítószám esetén bruttó 9 900 Ft, mey a csomagolási költséget is tartalmazza.

Egész kerékpárok egyéb, Európai Úniós tagállamba való szállítása egységesen bruttó 50 EUR, mely a csomagolási költséget is tartalmazza.

8. Fizetés:

Fizetés bankkártyával:
A megrendelési folyamat során azonnal tud fizetni, ha megadja bankkártyája adatait. Online bankterminál szolgáltatónk a Stripe (www.stripe.com). A megrendelést követően egyik fél sem tárolja bankkártyája adatait, a vásárlást követően semmilyen esetben sem tudjuk megterhelni azt.

Fizetés előre utalással:
A megrendelési folyamat során Önnek van módja átutalásos fizetési módot is választani. Ebben az esetben a rendelés véglegesítése során automatikusan fog kapni egy általunk készített díjbekérőt a rendeléshez kapcsolódó utalás pontos részleteivel. Utalási közleményébe mindig tüntesse fel a rendelése vagy a számla azonosítóját az egyértelmű beazonosításhoz.

9. Árak:

Az áraink forintban értendők, és tartalmazzák a jogszabályokban előírt áfát (bruttó árak). Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy internetes áruházunk árai pontosak legyenek, ha azonban ennek ellenére hibás árak jelennének meg, nem vagyunk kötelesek az árut a hibás áron értékesíteni. Ilyen esetben a terméket felkínálhatjuk Önnek a helyes áron, Ön pedig jogosult a fenti 2. pontban meghatározottak szerint a szerződéstől elállni. Hibás különösen az az ár többek között, amely nyilvánvalóan hibás vagy aránytalan.

10. Tulajdonjog fenntartása:

A teljes összeg kifizetéséig az áruk a mi tulajdonunkat képezik.

11. Alternatív vitarendezés/Online vitarendezés (ODR):

Amennyiben valamely határon átnyúló, internetes vásárlásával bármilyen gond merül fel, amelyet nem tud velünk rendezni, panaszát a jóváhagyott vitarendezési testülethez az alábbi felületen keresztül küldheti el (online vitarendezés – ODR: Online Dispute Resolution): https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home2.show&lng=HU Magyarországon ezenkívül a Budapesti Békéltető Testület jogosult határon átnyúló jogvitákban eljárni (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu). A fogyasztói békéltető testületek előtt folyó vitarendezési eljárásokban azonban nem vagyunk kötelesek és nem is áll szándékunkban részt venni.

12. Nemzetközi Rendelések (EU-n kívül):

  • Behozatali Díjak és Adók: Az Európai Unión kívüli kézbesítésre leadott megrendelés esetén további behozatali díjak,vámok és helyi adók kerülhetnek felszámításra, amint a csomag a célországba érkezik. Ezek a díjak a címzett felelőssége,és különböznnek a pénztárnál fizetett szállítási költségektől.
  • Becsült Költségek: Sajnos nem tudunk pontos becslést adni ezekről a díjakról, mivel azok országonként és a megrendelés értéke szerint változnak. A pontosabb tájékozódás érdekében javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba a helyi vámhivatalával, hogy az Ön helyzetére vonatkozó információkat kapjon.

13. A harmadik személyek hivatkozásaival kapcsolatos felelősség kizárása:

Oldalainkon vannak olyan hivatkozások, amelyek más internetes oldalakra mutatnak. Ezekre a hivatkozásokra az alábbiak vonatkoznak: Kifejezetten kijelentjük, hogy nincs semmilyen ráhatásunk a hivatkozott oldalak stílusára és tartalmára. Ezért kifejezetten elhatároljuk magunkat a harmadik személyek hivatkozott oldalainak tartalmától, és ezen tartalmakat nem ismerjük el magunkénak. A jelen nyilatkozat minden megjelenő hivatkozásra és a hivatkozásokon keresztül elérhető oldalak minden tartalmára vonatkozik.

14. A Szolgáltató adatai:

Massive Corporation Kft.

Magyarország

1034 Budapest, Beszterce utca 14.

E-mail: info@boodabike.com

Adószám: 23493247-2-41

Cégjegyzékszám:: 01 09 968180

Nemzeti Adatvédelmi és Informáciszabadság Hatósági azonosító: NAIH-78796/2014

15. Panaszkezelés:

Hatósághoz fordulás lehetősége: A fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben a fővárosi és megyei kormányhivatal, illetőleg a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A hivatalok elérhetőségeiről a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ oldalon tájékozódhatnak.